آموزش

در صورت نیاز مشتریان، تیم آریا شلف با اعزام نیروهای تخصصی و کاردان به محل به خریداران تجهیزات فروشگاهی آموزش های لازم در مورد نحوه استفاده از تجهیزات خریداری شده را ارائه خواهند داد.