قفسه انباری

انباری جایی است قراردادن اجناس و محصولاتی که در حال حاضر به آن ها نیازی نیست و یا اینکه فضای کافی برای قرار دادن آن ها در دسترس نیست. انباری می تواند سرپوشیده و یا روباز باشد اما در هر صورت باید توجه داشت که برای استفاده بهینه از فضای انباری لازم است تا وسایل را با نظم و ترتیب در انباری چید و در صورت نیاز از نظم دهنده هایی همچون قفسه انباری بهره گرفت. قفسه انباری را می توان در انباری ها به کار گرفت و با چیدمان مرتب و منظم اقلام، هم انباری مرتب تری داشت و هم انبارداری را از هر زمانی آسان تر و شیرین تر کرد.