قفسه بندی انبار

قفسه بندی انبار یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین کارهایی است که می توان در مسیر داشتن انباری بهتر و مرتب تر برداشت. قفسه بندی انبار به این دلیل صورت می گیرد که افراد به دنبال مرتب تر کردن محیط انباری و استفاده بهینه از محیط آن هستند. قفسه بندی انبار با استفاده از انواع قفسه مانند قفسه راک، قفسه طوسی و ... انجام می شود.