قفسه بندی مغازه

قفسه بندی مغازه یکی از قدم های مهم در راه اندازی یک فروشگاه اصولی و درست می باشد. قفسه بندی مغازه که با استفاده از انواع قفسه مانند قفسه فروشگاهی و ... انجام می شود باعث می شود نه تنها از فضای مغازه بتوان به شکلی بهینه استفاده کرد بلکه نظم و ترتیب خاصی بر فضای فروشگاه حاکم شود.