قیمت قفسه فروشگاهی

تعیین قیمت قفسه فروشگاهی با توجه به فاکتورهایی نظیر کیفیت مواد اولیه به کار رفته در ساخت قفسه، نوع مدل و ابعاد آن انجام می شود؛ برای مثال در تولید قفسه فروشگاهی دوطرفه تقریبا دو برابر مواد بیشتر از قفسه فروشگاهی یک طرفه به کار می رود پس طبیعی است که قیمت قفسه فروشگاهی دوطرفه از مدل یک طرفه بالاتر باشد.