قیمت قفسه فلزی دیواری

قیمت قفسه فلزی دیواری یکی از اولین موضوعاتی است که افراد قبل از خرید قفسه فلزی دیواری به آن توجه دارند. قیمت قفسه فلزی دیواری با توجه به فاکتورهای مختلفی مانند ابعاد قفسه، مرغوبیت فلز به کاررفته و ... تعیین می شود که طبق یک قاعده کلی هرچه ابعاد بزرگتر باشد و فلز مرغوب تر، قیمت قفسه فلزی دیواری نیز بالاتر می رود.